Socialpædagogisk opholdssted i Holstebro

Solsikkegårdens logo

Sagsbehandlere

- i tæt samarbejde med Solsikkegården

Omhyggelig visitation
En omhyggelig visitation er af afgørende betydning for en vellykket anbringelse på Solsikkegården.

De unges udviklingspotentiale og personlige udfordringer bør i videst muligt omfang matche pædagogikken på Solsikkegården. De fysiske rammer, aktivitets- og beskæftigelsesmulighederne, de andre unge på Solsikkegården og ikke mindst de ansattes faglige og menneskelige ressourcer, skal medtænkes i visitationsfasen.

Et visitationsforløb indeholder fire faser:
Den indledende fase:
Sagsbehandler videregiver generelle oplysninger om den unge.
Sagsbehandler, anbringelseskonsulent og andre fagpersoner inviteres til at besøge Solsikkegården, hvor der er mulighed for at se stedet samt have en dialog omkring fx specielle behov, familieforhold, skoleforhold og lignende det pågældende ung har. Der er fokus på, om den unge hører under Solsikkegårdens målgruppe.

Den undersøgende fase:
Sagsbehandler sender alle relevante papirer til ledelsen, som sætter sig grundigt ind i den unges historie, situation, baggrund for og formål med anbringelsen. Ledergruppen vurderer, hvorvidt den unge matcher stedets nuværende ungegruppe samt hvordan Solsikkegårdens pædagogik specifikt kan opfylde de behov/mål, der er for den unges anbringelse.
Inden beslutning om en evt. indflytning på Solsikkegården, tager ledelsen ud og besøger den unge på vedkommendes bopæl til et kort møde.

Beslutningsfasen:
Den anbringende kommune og Solsikkegården laver en kontrakt for anbringelsen, hvorefter den unge kommer på besøg sammen med sagsbehandler og forældre.
Inden den endelige beslutning foretages, skal der foreligge handleplan fra kommunen, herunder klar formulering af formålet med anbringelsen og afklaring af skolegang.
Herefter indgås der aftale mellem kommune og opholdssted om det kommende samarbejde og kontrakten underskrives.

Anbringelsesfasen:
Solsikkegården har et stort fokus på indflytningen, og at den unge føler sig velkommen på Solsikkegården.
Det forventes, at der vil blive afholdt opfølgnings- og statusmøder med den anbringende kommune første gang efter tre måneder, derefter minimum hvert halve år, på baggrund af en statusrapport udarbejdet af Solsikkegården. Solsikkegården vil, hvis det ønskes af den anbringende kommune, kunne afholde statusmøder hver 6. uge.
Rapporterne udarbejdes ud fra ICS med mindre andet er aftalt med den anbringende kommune.

Akutanbringelser
Vi kan på Solsikkegården, modtage unge med ret kort varsel, såfremt den unge som udgangspunkt er indenfor vores målgruppe, og at vi på tidspunktet har en åben plads.

I den forbindelse er det vigtigt, at der arbejdes mod en frivillig anbringelse. Dette beror naturligvis på en konkret vurdering, ud fra den aktuelle unges profil, baggrund og udfordringer, i samarbejde med anbringende kommune.

Akutanbringelser udgør en undtagelse fra de generelle visitationsprocedurer. Der er i princippet tale om samme målgruppe som for de øvrige sager omfattet af SL §52, men der vil ud fra den unges øjeblikkelige situation være behov for en akut indsats.

En §50 undersøgelse vil i disse tilfælde sjældent kunne nå at iværksættes/afsluttes, og der vil i praksis være tale om at træffe beslutning om en akut anbringelse ud fra den unges øjeblikkelige situation og på et foreløbigt grundlag. Dette kan medføre en mindre stram fortolkning af Solsikkegårdens visitationskriterier.

Relationsstøtten vs
Solsikkegården?

Forældresamarbejde
på Solsikkegården

Pædagogik
-varierede tilgange