Socialpædagogisk opholdssted i Holstebro

Solsikkegårdens logo

Kvalitetssikring

og dokumentation

Hvad er solmål?
Ved den unges indflytning modtages en handleplan jf. § 140 fra den anbringende kommune. Denne handleplan gennemgås med den unge. Der laves herefter solmål som understøtter handleplansmålene.

Solmål er Solsikkegårdens betegnelse for et målbart mål, der ligger indenfor den unges nærmeste udviklingszone og skaber derved de bedste forudsætninger for, at vedkommende får en succesoplevelse og på sigt opfylder handleplansmålet.


Inddragelse og samarbejde med den unge
Solmålene udarbejdes gennem inddragelse og samarbejde med den unge, så den unge oplever ejerskab.

Solmålene vurderes til at være aktive eller passive. Målene bliver lavet ud fra, hvilket udviklingspotentiale der ses hos den unge, og ud fra hvilke ressourcer og udfordringer vedkommende har.

Første statusmøde afholdes efter tre måneder, hvorefter de afholdes efter behov og senest hvert halve år. Statusrapporten indeholder kriterierne i ICS samt dokumentationen omkring arbejdet med solmålene. Rapporten vil blive drøftet på det kommende statusmøde, hvor sagsbehandler efterfølgende sender en ny og evt. revideret handleplan. Processen gentager sig.


Opfølgning på solmålene
Solmålene på den enkelte ung vil blive drøftet på personalemøde en gang månedligt samt løbende med den unge.


Der udarbejdes og udvælges tre solmål
Disse tre mål kalder vi de aktive solmål. Der arbejdes intenst med et af disse mål hver dag personalet møder ind på arbejde ind til målet vurderes opnået. På denne måde sikres der, at opfyldelsen af målet er indtænk i dagens aktiviteter og samtaler. Den pædagogiske indsats og den unges udvikling bliver efterfølgende dokumenteret i vores journal system. Der tages stilling til, om et mål er opfyldt på et personalemøde og det dokumenteres herefter i vores journal system.

Der vælges efterfølgende et nyt solmål, som bliver en del af de tre aktive solmål.

Ved overskud hos den unge kan der godt arbejdes pædagogisk med mere end et af de tre aktive solmål.

Relationsstøtten vs
Solsikkegården?

En omhyggelig
visitation!

Pædagogik
-varierede tilgange