Socialpædagogisk opholdssted i Holstebro

Solsikkegårdens logo

Privatlivspolitik

...vigtigt for online-sikkerheden!

Opholdsstedet Solsikkegården er godkendt efter Serviceloven.

Institutionen registrerer og behandler en række personoplysninger om unge, som er nødvendige for at kunne give den behandling og de ydelser, der er aftalt med den unge og den anbringende myndighed.

Behandlingen af personoplysningerne sker i overensstemmelse med den danske Databeskyttelseslov og EU – Databeskyttelsesforordningen. Opholdsstedet Solsikkegården er dataansvarlig for de oplysninger, som vi registrerer og behandler.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler persondata, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder efter lovgivningen om indsigt i de registrerede oplysninger, retten til berigtigelse, sletning af fejlagtige oplysninger, sletning af oplysninger eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger, skal du rette henvendelse til leder:
Thomas Brogaard
CVR-nr.: 40065377
Telefon: (+45) 25 54 19 77
E-mail: tb@solsikkegaarden.dk
 

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi indsamler, til hvilke formål vi bruger dem, hvordan vi behandler oplysningerne og om dine rettigheder.

 

Registrering og behandling af oplysninger, formål, retsgrundlag og samtykke
Opholdsstedet Solsikkegården registrerer og behandler personoplysninger om dig og dine pårørende, som er nødvendige for at kunne give den behandling og de ydelser, der er aftalt med dig og den anbringende myndighed.

Opholdsstedet Solsikkegården modtager og behandler således oplysninger fra kommunen, læger og sygehuse, og under dit ophold på opholdsstedet registrerer og behandler vi løbende oplysninger som led i din behandling i form af dagbogsoptegnelser, handleplaner og statusrapporter mv.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 pkt. b og e samt artikel 9, stk. 2 pkt. a og h.

Samtykke og tilbagetrækning af samtykke:

Udover det nævnte retsgrundlag for behandlingen har vi valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Ved afgivelsen af samtykket er du blevet gjort opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage.  Du skal dog være opmærksom på, at det tilbagetrukne samtykke ikke berører lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Det kan endvidere være en betingelse for dit ophold på Opholdsstedet Solsikkegården, at institutionen har dit samtykke til behandling af personoplysninger, der er nødvendige for institutionens opfyldelse af en kontrakt med kommunen om dit ophold og behandling.

De kategorier af personoplysninger, som Opholdsstedet Solsikkegården behandler:

Vi registrerer almindelige personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 6 om dig som eksempelvis:  CPR nr., navn, adresse, oplysninger om pårørende, mailadresse, mv.

Vi registrerer følsomme personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1 om dig især med hensyn til helbredsoplysninger. Derimod registrerer Opholdsstedet Solsikkegården normalt ikke oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, genetiske data, biometriske data, seksuelle forhold eller seksuel orientering. Det kan dog forekomme, at opholdsstedet registrerer sådanne personoplysninger, såfremt det er nødvendigt for dit ophold på Opholdsstedet Solsikkegården eller din behandling, og du vil da blive særskilt orienteret om, at vi behandler sådanne personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger:
Opholdsstedet Solsikkegården videregiver ikke dine personoplysninger til andre medmindre du (eller din værge/dine forældre) har givet samtykke, eller hvis opholdsstedet er forpligtet ifølge dansk lovgivning til at videregive personoplysningerne

Indsigt i egne oplysninger:

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 15 har du ret til indsigt i, hvilke personoplysninger om dig, som Opholdsstedet Solsikkegårde registrerer og behandler. Du skal dog være opmærksom på, at indsigtsretten kun omfatter oplysninger om dig selv og ikke om andre beboere eller medarbejdere på opholdsstedet.

Ønsker du at benytte dig af indsigtsretten skal du rette henvendelse til leder, Thomas Brogaard.

Dine øvrige rettigheder: retten til berigtigelse, sletning og begrænsning

I henhold til Databeskyttelsesforordningen artiklerne 16 – 18 og 19 har du ret til at kræve berigtigelse af urigtige oplysninger om dig, sletning af oplysninger (retten til at blive glemt) eller retten til begrænsning af behandling af oplysninger bla. medens de undersøges.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at Opholdsstedet Solsikkegården ikke benytter sig af automatiske individuelle afgørelser herunder profilering og at dataportabilitet heller ikke er relevant.


Sletning af Personoplysninger

Opholdsstedet Solsikkegården opbevarer kun oplysninger om dig så længe det er nødvendigt for institutionen.
Oplysningerne om dig bevares således under hele dit ophold på Opholdsstedet Solsikkegården.

Når du ikke længere har ophold på opholdsstedet opbevarer institutionen dine oplysninger efter forældelseslovens regler, dvs. i 5 år efter, at du har forladt Opholdsstedet Solsikkegården, med mindre der er en konkret grund til at bevare oplysningerne længere.


Datasikkerhed

Opholdsstedet SOlsikkegården overholder bestemmelserne i Databeskyttelsesforordningens artikel 32 om, at institutionen skal gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til forholdene.


Klagevejledning

Ønsker du at klage over Opholdsstedet Solsikkegården’s behandling af dine personoplysninger kan du fremsende en klage til Datatilsynet.
Hjemmeside:  https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt/

Du kan få hjælp hos Datatilsynet, hvis du har spørgsmål om registrering og anden behandling af personoplysninger.

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at en behandling af oplysninger om dig ikke lever op til lovens krav.

Hvis du vil klage, kan du henvende dig til Datatilsynet og forklare, hvad du er utilfreds med. Det koster ikke noget at klage. 


Oplysningspligten

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Hvis du retter henvendelse til Opholdsstedet Solsikkegården, skal vi i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk som er nødvendige for at kunne administrere din henvendelse.

Formålet med behandlingen er, at kunne administrere din henvendelse i praksis og samtidigt leve op til de krav institutionen er pålagt af offentlige myndigheder. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1 punkt b.

Opholdsstedet Solsikkegården har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger i de situationer, hvor dette bliver relevant.

Opholdsstedet Solsikkegården videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil eller har fået samtykke fra dig til dette.

Personoplysninger om dig vil blive slettet efter 5 år.

Oplysninger om karakterer vil ikke blive slettet. 

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 20, har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Du har også ret til dataportabilitet.

Samtykke som du har afgivet i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 punkt 1 eller artikel 9, stk. 2 pkt. A, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Opholdsstedet Solsikkegården behandler personoplysninger om dig som er nødvendige for, at vi kan administrere din henvendelse og samtidigt leve op til de forpligtelser, som vi er pålagt af offentlige myndigheder, eller ønsker at trække dit samtykke tilbage hertil, vil konsekvensen normalt være, at vi ikke kan behandle din henvendelse.

Du har mulighed for at indgive klage til datatilsynet, hvis du finder Opholdsstedet Solsikkegårdens behandling af dine personoplysninger ukorrekte.

Relationsstøtten vs
Solsikkegården?

En omhyggelig
visitation!

Pædagogik
-varierede tilgange