Socialpædagogisk opholdssted i Holstebro

Solsikkegårdens logo

Forældre

-samarbejdet prioriteres højt

Fokus på forældresamarbejdet
Solsikkegården har i høj grad fokus på forældresamarbejde, og forsøger – så vidt det er muligt, at give dem medbestemmelse og kontinuerlig oplysning omkring deres søns/datters anbringelsesforløb.

I alle anbringelsesforløb vil der blive afholdt møder mellem Solsikkegården, den unge og vedkommendes forældre. Forældrene kan eksempelvis deltage i diverse møder med andre instanser såsom skole og psykiatri.

Vigtigt med orientering, sparring og at ‘sætte ord på’
Formålet med at inddrage forældrene handler i høj grad om at støtte forældrene og den unge i en styrket og mindre konfliktpræget relation. Herudover vil forældrene ved diverse møder blevet orienteret om den unges hverdag på Solsikkegården, ligesom de opstillede handleplansmål og/eller solmål bliver gennemgået, evalueret og eventuelt revideret. Ved møderne vil de forskellige parter få taletid på skift, og får derved mulighed for at sætte ord på deres oplevelser og erfaringer med anbringelsen.

Fremtidsmuligheder
Endvidere vil forældrene være med til at drøfte den unges fremtidsmuligheder, og hvilke indsatser der skal igangsættes for at nå målet om, at den unge kan udsluses til en mindre indgribende indsats.

Når det bliver relevant, udarbejdes en udslusningsplan, som både omfatter planer for hvor den unge skal bo, om vedkommende skal tilmeldes en uddannelse eller andet, og hvorvidt der skal igangsættes andre tiltag.

Klare aftaler = hyppige samtaler
Samarbejdet mellem Solsikkegården og forældrene vil være kendetegnet ved, at der foreligger klare aftaler om samarbejdets form. Eksempelvis at der hyppigt skal være samtaler med forældrene.

Solsikkegården vil arbejde på at skabe gennemsigtighed over anbringelsesforløbet, så det er nemmere for forældrene at forholde sig til og deltage i anbringelsen.

Relationsstøtten vs
Solsikkegården?

En omhyggelig
visitation!

Pædagogik
-varierede tilgange